Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze websites gebruikt, ook zonder beperking, de volgende websites:

DrTuberSave.com

Dit document vermeldt de algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) waarop DrTuberSave.com (‘wij’ of ‘ons’) service zal verlenen naar u op haar websites, inclusief, maar niet beperkt tot, de hierboven genoemde websites (gezamenlijk de “Website”). Deze Voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst tussen jij en wij. Door het bezoeken, openen, gebruiken en/of deelnemen (gezamenlijk “gebruiken”) de Website, geeft u aan dat u deze Voorwaarden begrijpt en aanvaardt. Zoals gebruikt in dit document, zijn de termen ‘u’ of ‘uw’ verwijst naar u, elke entiteit die u vertegenwoordigt, uw of haar vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen, en al uw of hun apparaten. Als u het er niet mee eens bent gebonden bent aan deze Voorwaarden, verlaat de Website en stop met het gebruik ervan.

1. Geschiktheid

 • U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om de Website te kunnen gebruiken, tenzij u meerderjarig bent jurisdictie groter is dan achttien (18) jaar, in welk geval u minstens meerderjarig moet zijn in uw rechtsgebied. Gebruik van de Website is niet toegestaan ​​indien dit bij wet verboden is.
 • De tegenprestatie voor uw aanvaarding van deze Voorwaarden is dat wij u de Gebruiksvergunning verstrekken om de Website overeenkomstig artikel 2 hiervan. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze overweging adequaat is en dat u de tegenprestatie hebben ontvangen.

2. Gebruikstoekenning

 • Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang, niet-openbare weergave en gebruik van de Website, inclusief alle daarin beschikbare inhoud (de “Inhoud”) (onderworpen aan de beperkingen van de Website) op uw computer of mobiele apparaat in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag de Website uitsluitend voor uw eigen doeleinden bezoeken en gebruiken persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 • Deze subsidie ​​kan door ons naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken worden beëindigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving kennisgeving. Bij beëindiging kunnen wij, maar zijn wij niet verplicht: (i) uw account verwijderen of deactiveren, (ii) uw e-mail- en/of IP-adressen blokkeren of op andere wijze uw gebruik van en de mogelijkheid om de Website te gebruiken beëindigen, en/of (iii) uw Gebruikersinzendingen (hieronder gedefinieerd) verwijderen en/of verwijderen. U gaat ermee akkoord deze niet te gebruiken of te proberen te gebruiken de Website na genoemde beëindiging. Bij beëindiging geldt de verlening van uw recht om de Website te gebruiken beëindigen, maar alle andere delen van deze Voorwaarden blijven van kracht. U erkent dat wij daar niet verantwoordelijk voor zijn u of een derde partij voor de beëindiging van uw gebruiksvergunning.

3. Intellectuele eigendom

 • De inhoud op de website, met uitzondering van gebruikersinzendingen en inhoud van derden (hieronder gedefinieerd), maar inclusief andere tekst, grafische afbeeldingen, foto's, muziek, video, software, scripts en handelsmerken, dienstmerken en De daarin opgenomen logo's (gezamenlijk “eigen materiaal”) zijn eigendom van en/of in licentie gegeven aan ons. Alle Op eigendomsrechtelijk beschermde materialen zijn auteursrechten, handelsmerken en/of andere rechten van toepassing onder de toepasselijke wetgeving jurisdicties, inclusief binnenlandse wetten, buitenlandse wetten en internationale verdragen. Wij behouden ons al onze rechten voor over onze bedrijfseigen materialen.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders toegestaan, gaat u ermee akkoord de inhoud niet te kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, deelnemen aan de overdracht of verkoop van, afgeleide werken creëren van, of op enige andere wijze exploiteren, geheel of in onderdeel, elke inhoud.

4. Gebruikersinzendingen

 • U bent volledig verantwoordelijk voor al het materiaal dat u uploadt, verzendt, verzendt, maakt, wijzigt of aanpast anderszins beschikbaar stelt via de Website, inclusief eventuele geluidsbestanden die u maakt, wijzigt, verzendt of downloaden via de website (gezamenlijk “Gebruikersinzendingen”). Gebruikersinzendingen kunnen niet altijd worden ingetrokken. U erkent dat elke openbaarmaking van persoonlijke informatie in Gebruikersinzendingen u persoonlijk kan maken identificeerbaar zijn en dat wij geen enkele vertrouwelijkheid garanderen met betrekking tot Gebruikersinzendingen.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor al uw eigen Gebruikersinzendingen en alle gevolgen daarvan het uploaden, indienen, wijzigen, verzenden, creëren of anderszins beschikbaar stellen van de Gebruikersinzendingen. Voor voor al uw Gebruikersinzendingen bevestigt, verklaart en garandeert u dat:
  • U bezit of beschikt over de benodigde licenties, toestemmingen, rechten of toestemmingen om alles te gebruiken en machtigt ons om alles te gebruiken handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten in en op Gebruikersinzendingen voor iedereen gebruik dat wordt overwogen door de Website en deze Voorwaarden;
  • U zult geen materiaal plaatsen dat seksueel expliciete handelingen weergeeft, of iemand anders dit laten doen; En
  • U hebt schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare persoon in de Gebruikersinzending om de naam en/of gelijkenis van elk identificeerbaar individu te gebruiken om gebruik mogelijk te maken van de Gebruikersinzending voor al het gebruik dat door de Websites en deze Voorwaarden wordt beoogd.
 • U gaat er verder mee akkoord dat u deze niet zult uploaden, indienen, creëren, verzenden, wijzigen of anderszins beschikbaar zult stellen materiaal dat:
  • Is auteursrechtelijk beschermd, beschermd door handelsgeheimen of handelsmerkwetten, of is anderszins onderworpen aan derden eigendomsrechten, inclusief privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar van dergelijke rechten bent of bent expliciete toestemming van de rechtmatige eigenaar om het materiaal in te dienen en ons alle licentierechten te verlenen hierin verleend;
  • Is obsceen, vulgair, illegaal, onwettig, lasterlijk, frauduleus, lasterlijk, schadelijk, intimiderend, beledigend, bedreigend, inbreuk makend op de privacy of publiciteitsrechten, hatelijk, racistisch of etnisch beledigend, opruiend of anderszins ongepast zoals door ons naar eigen goeddunken besloten;
  • Geeft illegale activiteiten weer, promoot of beeldt fysieke schade of letsel tegen een groep of individu af, of een daad van wreedheid jegens dieren promoot of afbeeldt;
  • zich voordoet als een persoon of entiteit of u anderszins op enigerlei wijze verkeerd voorstelt, inclusief het creëren van een vals bericht identiteit;
  • Een strafbaar feit of een schending van de rechten van een persoon zou vormen, aanmoedigen of daartoe instructies zou geven welke partij dan ook, of die anderszins aansprakelijkheid zou creëren of een lokale, staats-, nationale of internationale inbreuk zou schenden wet; of
  • Het gaat om ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotie, ‘spam’ of enige andere vorm van uitnodiging.
 • We claimen geen eigendom of controle over gebruikersinzendingen of inhoud van derden. U of een externe licentiegever, indien van toepassing behoudt u alle auteursrechten op Gebruikersinzendingen en bent u verantwoordelijk voor het beschermen van deze rechten gepast. U verleent ons onherroepelijk een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-opzegbare, sublicentieerbare licentie om te reproduceren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te distribueren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, Gebruikersinzendingen vertalen, er afgeleide werken van maken en anderszins exploiteren voor welk doel dan ook, ook zonder beperking van elk doel dat door de Website en deze Voorwaarden wordt beoogd. U doet ook onherroepelijk afstand en doet dit ook heeft jegens ons en al onze gebruikers afstand gedaan van claims en beweringen van morele rechten of toeschrijving met betrekking tot Gebruikersinzendingen.
 • U verklaart en garandeert dat u over alle rechten, macht en autoriteit beschikt die nodig zijn om de rechten te verlenen hierin verleend aan gebruikersinzendingen. In het bijzonder verklaart en garandeert u dat u eigenaar bent van de eigendomstitel van de Gebruiker Inzendingen waarvoor u het recht hebt om deze te uploaden, wijzigen, openen, verzenden, creëren of anderszins beschikbaar te stellen Gebruikersinzendingen op de Website, en dat het uploaden van de Gebruikersinzendingen geen inbreuk zal maken op andere de rechten van uw partij of uw contractuele verplichtingen jegens andere partijen.
 • U erkent dat wij naar eigen goeddunken kunnen weigeren de toegang voor een Gebruiker te publiceren, te verwijderen of te blokkeren Inzending om welke reden dan ook, of zonder enige reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Zonder de andere vrijwaringsbepalingen hierin te beperken, stemt u ermee in ons te verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die tegen ons is ingesteld of aangespannen door een derde partij en beweert dat uw Gebruikersinzendingen of uw gebruik van de Website in strijd met deze Voorwaarden maakt inbreuk op het intellectuele eigendom of maakt misbruik van dit intellectueel eigendom rechten van derden of is in strijd met de toepasselijke wetgeving en u zult ons vrijwaren voor alle schade ons en voor redelijke advocatenhonoraria en andere kosten die wij hebben gemaakt in verband met een dergelijke claim, eis, rechtszaak of procedure.

5. Inhoud op de Website

 • U begrijpt en erkent dat u, wanneer u de Website gebruikt, wordt blootgesteld aan inhoud van verschillende bronnen bronnen, waaronder inhoud die op de Website beschikbaar is gesteld door andere gebruikers, diensten, partijen en via geautomatiseerde bronnen of andere middelen (gezamenlijk “Inhoud van derden”) en waar wij geen controle over hebben en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn Inhoud van derden. U begrijpt en erkent dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig is, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend zijn of schade kunnen toebrengen aan uw computersystemen en, zonder beperking van de andere beperkingen van aansprakelijkheidsbepalingen hierin, stemt u ermee in afstand te doen, en doet u hierbij afstand van enige wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u in verband hiermee tegen ons kunt hebben.
 • Wij claimen geen eigendom of controle over inhoud van derden. Derden behouden alle rechten op Derden Content en zij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun rechten, indien van toepassing.
 • U begrijpt en erkent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het monitoren van de Website ongepaste inhoud of gedrag. Als we er op enig moment naar eigen goeddunken voor kiezen om dergelijke inhoud te monitoren, zullen we aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud, heeft geen verplichting om dergelijke inhoud (inclusief Gebruikersinzendingen en inhoud van derden) en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen die deze indienen dergelijke inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden).
 • Zonder beperking van de onderstaande bepalingen over aansprakelijkheidsbeperkingen en afwijzingen van garanties, is alle Inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) op de website wordt u “AS-IS” ter beschikking gesteld uitsluitend informatie en persoonlijk gebruik en u mag deze niet gebruiken, kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving weergeven, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren voor welk ander doel dan ook schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren/licentiegevers van de inhoud.
 • U erkent dat wij naar eigen goeddunken kunnen weigeren inhoud te publiceren, te verwijderen of de toegang tot inhoud te blokkeren om welke reden dan ook, of zonder enige reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

6. Gebruikersgedrag

 • U verklaart en garandeert dat alle informatie en inhoud die u aan ons verstrekt, juist en actueel is en dat u over alle noodzakelijke rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt om (i) akkoord te gaan met deze Voorwaarden, (ii) de Gebruiker te voorzien Inzendingen aan ons, en (iii) het uitvoeren van de handelingen die van u vereist zijn op grond van deze Voorwaarden.
 • U geeft ons hierbij uitdrukkelijk toestemming om al uw activiteiten op de Website te controleren, vast te leggen en te loggen.
 • Als voorwaarde voor uw gebruik van de Website:
  • U stemt ermee in de Website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die verboden is door deze Voorwaarden;
  • U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving;
  • U stemt ermee in de Website niet te gebruiken op een manier die ons blootstelt aan strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid;
  • U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle handelingen en nalatigheden die optreden als gevolg van uw gebruik van de website;
  • U gaat ermee akkoord dat al uw Gebruikersinzendingen uw eigendom zijn en dat u daartoe het recht en de bevoegdheid heeft deze aan ons te verstrekken en er op of via de Website gebruik van te maken;
  • U gaat ermee akkoord geen geautomatiseerde middelen te gebruiken, inclusief robots, crawlers of dataminingtools, voor het downloaden, gegevens of inhoud van de website controleren of gebruiken;
  • U stemt ermee in geen actie te ondernemen die, naar eigen goeddunken, een onredelijke of onredelijke situatie oplegt of kan opleggen een onevenredig grote belasting van onze technologie-infrastructuur of er anderszins buitensporige eisen aan stellen;
  • U stemt ermee in om niemand op of via de Website te “stalken” of anderszins lastig te vallen;
  • U stemt ermee in geen kopteksten te vervalsen of anderszins identificatiegegevens te manipuleren om de oorsprong ervan te verhullen informatie die u verzendt;
  • U stemt ermee in de beveiligingsgerelateerde functies van de Website niet uit te schakelen, te omzeilen of anderszins te verstoren of functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of die beperkingen op het gebruik afdwingen van de Website of de inhoud daarvan;
  • U stemt ermee in om geen materiaal dat dit bevat te plaatsen, te linken of anderszins beschikbaar te stellen op de Website softwarevirussen of computercodes, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de computer te onderbreken, vernietigen, beperken of controleren functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur;
  • U stemt ermee in om op geen enkele manier licenties, sublicenties, verkopen, doorverkopen, overdragen, toewijzen, distribueren of anderszins te verlenen de website of enige inhoud commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan derden;
  • U stemt ermee in de Website niet te ‘framen’ of ‘spiegelen’; En
  • U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de Website reverse-engineert.
 • Wij behouden ons het recht voor om passende actie te ondernemen tegen elke gebruiker voor ongeoorloofd gebruik van de Website, inclusief civiel, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal en de beëindiging van het gebruik van de website door een gebruiker. Elk gebruik van de Website en onze computersystemen die niet door deze Voorwaarden zijn geautoriseerd, is een schending van deze Voorwaarden en zeker internationale, buitenlandse en binnenlandse straf- en burgerlijk recht.
 • Naast de beëindiging van de gebruiksverlening van de Website, geldt elke schending van deze Overeenkomst, inclusief de bepalingen van dit artikel 6, zal u onderwerpen aan een schadevergoeding van tienduizend dollar ($10.000) voor elke overtreding. In het geval dat uw overtreding resulteert in juridische stappen (tegen u of tegen ons door wie dan ook). partij) of fysieke of emotionele schade aan een partij, wordt u onderworpen aan een schadevergoeding van Honderd en Vijftigduizend dollar ($150.000) voor elke overtreding. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, een dergelijke schadeclaim toewijzen of een deel daarvan aan een derde partij die door uw gedrag onrecht is aangedaan. Deze voorzieningen voor schadevergoeding zijn dat wel geen boete, maar een poging van Partijen om redelijkerwijs de omvang van de daadwerkelijke schade vast te stellen zou kunnen voortvloeien uit een dergelijke overtreding. U erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrag van deze schadevergoeding a minimaal is en dat als de werkelijke schade groter is, u aansprakelijk bent voor het hogere bedrag. Als een rechtbank van bevoegde jurisdictie oordeelt dat deze schadevergoeding in geen enkele mate afdwingbaar is, dan wordt de geliquideerde schadevergoeding vastgesteld De schadevergoeding wordt slechts verlaagd in de mate die nodig is om afdwingbaar te zijn.

7. Diensten op de Website

 • U erkent dat de Website een zoekmachine en hulpmiddel voor algemene doeleinden is. Specifiek, maar zonder Beperking: de website biedt u de mogelijkheid om op meerdere websites naar muziek te zoeken. Bovendien is de Website een hulpmiddel voor algemeen gebruik waarmee u audiobestanden van video's en audio van elders op de computer kunt downloaden Internet. De Website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de wet. Wij moedigen, tolereren, aanzetten tot of toestaan ​​geen enkele vorm van misbruik aan gebruik van de Website dat mogelijk in strijd is met enige wet.
 • We bewaren Gebruikersinzendingen niet langer dan een tijdelijke periode om gebruikers een kans te geven om hun inhoud te downloaden.

8. Kosten

 • U erkent dat wij ons het recht voorbehouden om kosten in rekening te brengen voor een of meer van onze diensten en om onze tarieven te wijzigen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken. Als wij op enig moment uw rechten om de Website te gebruiken beëindigen vanwege: schending van deze Voorwaarden, heeft u geen recht op terugbetaling van enig deel van uw kosten. In alle andere opzichten dergelijke vergoedingen zijn onderworpen aan aanvullende regels, voorwaarden, bepalingen of overeenkomsten die op de Website en/of zijn geplaatst opgelegd door een verkoopagent of betalingsverwerkingsbedrijf, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

9. Privacybeleid

 • Wij behouden een aparte Privacybeleid en ook uw instemming met deze Voorwaarden betekent dat u instemt met de Privacybeleid . Wij behouden ons het recht voor om de Privacybeleid te allen tijde door dergelijke wijzigingen op de Website te plaatsen. Geen ander Er kan een kennisgeving aan u worden gedaan over eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van de Website daarna wijzigingen houdt in dat u dergelijke wijzigingen aanvaardt, ongeacht of u deze daadwerkelijk hebt gelezen hen.

10. Auteursrechtclaims

 • Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk of andere zaken eigendomsinformatierechten van welke partij dan ook. We kunnen naar eigen goeddunken alle inhoud verwijderen waarvoor we een reden hebben te geloven dat dit een schending is van de intellectuele eigendomsrechten van anderen en kan uw gebruik van de Website beëindigen als u dergelijke inhoud indient.
 • HERHAAL HET INBREUKBELEID. ALS ONDERDEEL VAN ONS BELEID BIJ HERHAALDE INBREUK, MOET ELKE GEBRUIKER VOOR WIE MATERIAAL WE Als u binnen een aaneengesloten periode van zes maanden drie klachten in goed vertrouwen ontvangt, krijgt u een toekenning van GEBRUIK VAN DE WEBSITE BEËINDIGD.
 • Hoewel we niet onderworpen zijn aan de Amerikaanse wetgeving, voldoen we vrijwillig aan het Digital Millennium Copyright Handeling. Als u, overeenkomstig Titel 17, Sectie 512(c)(2) van de United States Code, van mening bent dat een van uw auteursrechtelijk beschermd materiaal op de website wordt geschonden, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [e-mailadres beveiligd] .
 • Op alle meldingen die niet relevant voor ons zijn of die volgens de wet niet effectief zijn, wordt geen reactie of actie ondernomen daarop. Een effectieve kennisgeving van beweerde inbreuk moet een schriftelijke mededeling aan onze agent zijn omvat in hoofdzaak het volgende:
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop vermoedelijk inbreuk wordt gemaakt. Beschrijf het werk en, voeg waar mogelijk een kopie of de locatie (bijvoorbeeld een URL) toe van een geautoriseerde versie van het werk;
  • Identificatie van het materiaal waarvan wordt aangenomen dat het inbreuk maakt en de locatie ervan, of, voor zoekresultaten, identificatie van de verwijzing of link naar materiaal of activiteit waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt. Beschrijf alsjeblieft het materiaal en geef een URL of andere relevante informatie op waarmee we het materiaal kunnen lokaliseren op de Website of op internet;
  • Informatie waarmee wij contact met u kunnen opnemen, inclusief uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, jouw e-mailadres;
  • Een verklaring waarin u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door u, uw agent of de wet;
  • Een verklaring dat de gegevens in de melding juist zijn en dat op straffe van meineed u bent de eigenaar of bent bevoegd om op te treden namens de eigenaar van het werk waarop vermoedelijk inbreuk wordt gemaakt; En
  • Een fysieke of elektronische handtekening van de houder van het auteursrecht of een gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Als uw Gebruikersinzending of een zoekresultaat op uw website wordt verwijderd op grond van een melding van geclaimd inbreuk op het auteursrecht, kunt u ons een tegenvordering sturen, in de vorm van een schriftelijke mededeling aan onze hierboven genoemde agent en bevredigend voor ons, die hoofdzakelijk het volgende omvat:
  • Uw fysieke of elektronische handtekening;
  • Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang daartoe werd uitgeschakeld;
  • Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;
  • Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een verklaring dat u akkoord gaat met de jurisdictie van de rechtbanken op het door u opgegeven adres, Anguilla en de locatie(s) waar het vermeende auteursrecht berust eigenaar is gevestigd; En
  • Een verklaring dat u de betekening of kennisgeving van de vermeende auteursrechteigenaar of zijn vertegenwoordiger accepteert.

11. Wijziging van deze voorwaarden

 • Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen door dergelijke gewijzigde Voorwaarden op de Website te plaatsen. Geen ander Er kan een kennisgeving aan u worden gedaan over eventuele wijzigingen. U ERKENT DAT UW VOORTDURENDE GEBRUIK VAN DE WEBSITE HET VOLGEN VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZAL UW AANVAARDING VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN INHOUDEN, ONGEACHT OF U LEES ZE ECHT.

12. Schadeloosstelling en vrijwaring

 • U stemt er hierbij mee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade en claims van derden kosten, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website en/of uit uw inbreuk hierop Voorwaarden.
 • In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers of derden, vrijwaart u ons hierbij, onze functionarissen, werknemers, agenten en rechtsopvolgers tegen claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, verdacht en onvermoed, bekendgemaakt en niet openbaar gemaakt, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met dergelijke geschillen en/of de Website.

13. Afwijzing van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid

 • LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN HET ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE MAXIMUM MATE TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (MAAR NIET VERDER).
 • De website kan links bevatten naar websites van derden die onafhankelijk van ons zijn. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van en geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van informatie op websites van derden. Wij hebben geen recht of vermogen om de inhoud van websites van derden te bewerken. U erkent dat wij voor geen enkele aansprakelijkheid aansprakelijk zijn aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden.
 • De Website wordt aangeboden ‘AS-IS’ en zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet, impliciet of wettelijk. Wij wijzen in het bijzonder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald onderwerp in de ruimste zin af doel, niet-inbreuk, informatienauwkeurigheid, integratie, interoperabiliteit of rustig genot. Wij ontkennen eventuele garanties voor virussen of andere schadelijke componenten in verband met de Websites. Sommige jurisdicties doen dat wel staan ​​de afwijzing van impliciete garanties niet toe, daarom geldt in dergelijke rechtsgebieden een deel van het voorgaande Het is mogelijk dat disclaimers niet op u van toepassing zijn of beperkt zijn voor zover ze betrekking hebben op dergelijke impliciete garanties.
 • ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGENDE OF VOORBEELDIGE SCHADE (ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT ENIG ASPECT VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, OF, ZONDER BEPERKING, DERGELIJKE SCHADE VOORTVLOEIT UIT (i) UW GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK DE WEBSITE, (ii) UW VERTROUWEN OP ENIGE INHOUD VAN DE WEBSITE, (iii) DE ONDERBREKING, OPSCHORTING, WIJZIGING, WIJZIGING OF VOLLEDIGE STOPZETTING VAN DE WEBSITE OF (iv) BEËINDIGING VAN DE DIENST DOOR ONS. DEZE BEPERKINGEN OOK VAN TOEPASSING OP SCHADE OPGENOMEN DOOR ANDERE DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE WORDEN ONTVANGEN OF GEADVERTEERD IN VERBINDING MET DE WEBSITE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN SOMMIGE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, DAAROM IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN ZIJN SOMMIGE VAN DE VOORGAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING OF ZIJN BEPERKT.
 • WIJ GARANDEREN NIET DAT (i) DE WEBSITE AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, (ii) DE WEBSITE ZAL ZIJN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS, (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE DE WEBSITE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, INHOUD OF ANDERE MATERIAAL VERKREGEN VIA DE WEBSITE ZAL AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN, OF (v) EVENTUELE FOUTEN IN DE INHOUD ZAL WORDEN GECORRIGEERD.
 • ELKE INHOUD DIE VERKREGEN WORDT VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE WORDT VERKREGEN NAAR EIGEN DISCRETIE EN RISICO. JIJ BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDER APPARAAT OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT DIT VOORTVLOEIT INHOUD.
 • UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHT EN VERHAALSMOGELIJKHEID IN GEVAL VAN ONTEVREDENHEID OVER DE WEBSITE OF ENIGE ANDERE KLACHT ZAL DE BEËINDIGING VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZIJN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ZAL IN GEEN GEVAL DE DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES IS MEER DAN $100.

14. Juridische geschillen

 • Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, gelden deze Voorwaarden, evenals eventuele claims, rechtsvorderingen of geschillen ontstaan ​​tussen u en ons, worden beheerst door de wetten van Anguilla, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. VOOR ELKE CLAIM DIE DOOR U TEGEN ONS WORDT INGESTELD, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE PERSOONLIJKE EN EXCLUSIEVE RECHTSGEBIED BENT. IN, EN DE EXCLUSIEVE LOCATIE VAN DE RECHTBANEN IN ANGUILLA. VOOR ELKE CLAIM DIE DOOR ONS TEGEN U WORDT INGESTELD, GAAT U AKKOORD INDIEN EN TOESTEMMING AAN DE PERSOONLIJKE JURISDICTIE IN EN DE PLAATS VAN DE RECHTBANEN IN ANGUILLA EN OVERAL ANDERS DAT U KUNT GEVONDEN WORDEN. U doet hierbij afstand van elk recht om een ​​andere locatie te zoeken vanwege een ongepast of ongemakkelijk forum.
 • U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U CLAIMS ALLEEN IN UW INDIVIDUELE HOEDANIGHEID KUNT INDIENEN EN NIET ALS EISER OF KLASSELID IN ELKE VERMEENDE KLASSE- OF REPRESENTATIEVE ACTIE.
 • U gaat er hierbij mee akkoord dat u, als onderdeel van de overweging voor deze voorwaarden, hierbij afstand doet van enig recht Het kan zijn dat u een juryrechtspraak moet ondergaan voor elk geschil tussen ons dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of de Website. Deze bepaling zal afdwingbaar zijn, zelfs in het geval dat er arbitragebepalingen of andere bepalingen zijn van de bepalingen van dit artikel wordt afstand gedaan.

15. Algemene voorwaarden

 • Deze Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons en hebben voorrang alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons en mogen niet worden gewijzigd zonder onze schriftelijke toestemming.
 • Ons onvermogen om enige bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige bepaling of rechts.
 • Als wordt vastgesteld dat enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is op grond van de toepasselijke wetgeving, dan zal de ongeldige en niet-afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest geldig is komt nauw overeen met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht effect.
 • Niets hierin is bedoeld, en zal ook niet worden geacht, rechten of rechtsmiddelen aan derden te verlenen.
 • Deze Voorwaarden zijn door u niet toewijsbaar, overdraagbaar of in sublicentie te geven, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming, maar kan zonder beperking door ons worden toegewezen of overgedragen.
 • U stemt ermee in dat wij u mededelingen kunnen doen toekomen via e-mail, gewone post of berichten op de Website.
 • De sectietitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect.
 • Zoals gebruikt in deze Voorwaarden is de term “inclusief” illustratief en niet beperkend.
 • Als deze overeenkomst wordt vertaald en uitgevoerd in een andere taal dan het Engels en er sprake is van een conflict tussen de vertaling en de Engelse versie prevaleert de Engelse versie.