Auteursrechtclaims

 • Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk of andere zaken eigendomsinformatierechten van welke partij dan ook. We kunnen naar eigen goeddunken alle inhoud verwijderen waarvoor we een reden hebben te geloven dat dit een schending is van de intellectuele eigendomsrechten van anderen en kan uw gebruik van de Website beëindigen als u dergelijke inhoud indient.
 • HERHAAL HET INBREUKBELEID. ALS ONDERDEEL VAN ONS BELEID BIJ HERHAALDE INBREUK, MOET ELKE GEBRUIKER VOOR WIE MATERIAAL WE Als u binnen een aaneengesloten periode van zes maanden drie klachten in goed vertrouwen ontvangt, krijgt u een toekenning van GEBRUIK VAN DE WEBSITE BEËINDIGD.
 • Hoewel we niet onderworpen zijn aan de Amerikaanse wetgeving, voldoen we vrijwillig aan het Digital Millennium Copyright Handeling. Als u, overeenkomstig Titel 17, Sectie 512(c)(2) van de United States Code, van mening bent dat een van uw auteursrechtelijk beschermd materiaal op de website wordt geschonden, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [e-mailadres beveiligd] .
 • Op alle meldingen die niet relevant voor ons zijn of die volgens de wet niet effectief zijn, wordt geen reactie of actie ondernomen daarop. Een effectieve kennisgeving van beweerde inbreuk moet een schriftelijke mededeling aan onze agent zijn omvat in hoofdzaak het volgende:
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop vermoedelijk inbreuk wordt gemaakt. Beschrijf het werk en, voeg waar mogelijk een kopie of de locatie (bijvoorbeeld een URL) toe van een geautoriseerde versie van het werk;
  • Identificatie van het materiaal waarvan wordt aangenomen dat het inbreuk maakt en de locatie ervan, of, voor zoekresultaten, identificatie van de verwijzing of link naar materiaal of activiteit waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt. Beschrijf alsjeblieft het materiaal en geef een URL of andere relevante informatie op waarmee we het materiaal kunnen lokaliseren op de Website of op internet;
  • Informatie waarmee wij contact met u kunnen opnemen, inclusief uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, jouw e-mailadres;
  • Een verklaring waarin u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door u, uw agent of de wet;
  • Een verklaring dat de gegevens in de melding juist zijn en dat op straffe van meineed u bent de eigenaar of bent bevoegd om op te treden namens de eigenaar van het werk waarop vermoedelijk inbreuk wordt gemaakt; En
  • Een fysieke of elektronische handtekening van de houder van het auteursrecht of een gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Als uw Gebruikersinzending of een zoekresultaat op uw website wordt verwijderd op grond van een melding van geclaimd inbreuk op het auteursrecht, kunt u ons een tegenvordering sturen, in de vorm van een schriftelijke mededeling aan onze hierboven genoemde agent en bevredigend voor ons, die hoofdzakelijk het volgende omvat:
  • Uw fysieke of elektronische handtekening;
  • Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang daartoe werd uitgeschakeld;
  • Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;
  • Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een verklaring dat u akkoord gaat met de jurisdictie van de rechtbanken op het door u opgegeven adres, Anguilla en de locatie(s) waar het vermeende auteursrecht berust eigenaar is gevestigd; En
  • Een verklaring dat u de betekening of kennisgeving van de vermeende auteursrechteigenaar of zijn vertegenwoordiger accepteert.